• GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ/ Chia Sẻ Miễn Phí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018
  A- A+
  GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ
  Tác Giả: Nguyễn Thị Yên
  Định Dạng : PDF / 160 Trang

            Môn học vật liệu cơ khí là môn học có rất nhiều thông tin về lý thuyết mang tính ứng dụng rất cao.  Đối tượng của giáo trình là những học sinh trung học bắt đầu vào học trung cấp, do hạn chế về kiến thức kỹ thuật nên sự tiếp nhận kiến thức mới rất khó khăn, đặc biệt là những khái niệm thuật ngữ mang tính chuyên ngành hoặc các kiến thức mang tính nghiên cứu trong chương trình đại học. Khi sử dụng giáo trình này, người dạy và người học phải xuất phát từ mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu để căn cứ vào đó giải thích các kiến thức phần ứng dụng trong bài tập, phần chú ý của các chương và đặc biệt là chương thép hoặc những kiến thức mà giáo trình không đề cập đến.       
   Giáo trình gồm có hai phần :
  • Phần I: VẬT LIỆU HỌC CƠ SỞ
  • Chương 1.  TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA VẬT LIỆU
  • Chương 2:  GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe - Fe3C(Fe-C)
  • Chương 3:  NHIỆT LUYỆN VÀ HÓA NHIỆT LUYỆN
  • Phần II.  CÁC LOẠI VẬT LIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG NGÀNH CƠ KHÍ
  • Chương 4:  THÉP
  • Chương 5: GANG
  • Chương 6:  HỢP KIM CỨNG VÀ HỢP KIM MÀU
  • Chương 7:  CÁC VẬT LIỆU KHÁC VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU NGÀY NAY

        Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết  Link tải về tài liệu: Tại Đây